Wetenschappelijk

Deze antwoorden komen van de wetenschap.

Nogmaals:

In die brief van de Minister aan de Tweede Kamer onder andere:

‘Bij de standpuntbepaling maak ik gebruik van de volgende bouwstenen: Het kabinet heeft in oktober een expertsessie met deskundigen in bioritme gehouden. Onder de wetenschappers vanuit de chronobiologie is consensus dat uit de drie tijdsystemen van het BNC-fiche er een keuze voor de (Midden- of ) Centraal Europese tijd (wintertijd) gemaakt zou moeten worden. Het invoeren van een permanente Oost Europese Tijd (zomertijd) achten zij onwenselijk; het huidige systeem met tijdswisseling zien zij dan als een beter alternatief. De eerste voorkeur van de chronobiologen is overigens om over te stappen op de West Europese Tijd (ook bekend als Greenwich Mean Time, GMT), wat één uur vroeger is dan onze huidige standaardtijd, namelijk de Centraal Europese Tijd. U treft het verslag bijgaand.’

‘De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevestigt dat in de expertsessie het chronobiologieveld goed geraadpleegd is. De betrokken personen vertegenwoordigen goed de Nederlandse expertise op dit terrein. De KNAW stelt verder dat de keuze voor permanente zomer of wintertijd aan meer onderwerpen raakt dan de relatie tussen onze biologische klok en gezondheid. Voor een wetenschappelijke onderbouwing van deze keuze is een breder scala aan disciplines en perspectieven nodig. Na ommekomst van de hieronder genoemde onderzoeken, bezie ik of aanvullend onderzoek nodig is.’

Zal de gezondheid van de Nederlanders nu van doorslaggevende aard zijn?

Bij de Overkoepelende Wetenschap ligt een plan om een bureau in Den Haag te openen waardoor zij dichterbij de politiek is om zo nodig die politiek / regering van informatie te voorzien.

Vervolg:

Een vervolgonderzoek, in opdracht van het Ministerie,  leidde op 31-10-2019 tot publicatie van het RIVM:

Standaardtijd, zomertijd en gezondheid Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen

Dit rapport bevat een erratum d.d. 31-10-2019 op pagina 65
RIVM Rapport 2019-0151

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS in het kader van het voorstel van de Europese Commissie om het huidige systeem met omschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen en het intrekken van Richtlijn 2000/84/EG (Kennisvraag 2019 ADD.WVZ.06).
Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven Nederland http://www.rivm.nl

Publiekssamenvatting
Standaardtijd, zomertijd en gezondheid Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen

De Europese Commissie heeft in 2018 voorgesteld dat alle lidstaten een vaste tijdinstelling kiezen voor het hele jaar, en dus niet meer wisselen tussen standaardtijd (wintertijd) en zomertijd. Het RIVM heeft een internationaal literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten op de gezondheid van deze twee tijdinstellingen, inclusief de effecten van de wisselingen. Het blijkt beter te zijn voor de volksgezondheid wanneer Nederland het hele jaar door de standaardtijd zou aanhouden.

In Nederland wisselen we nu twee keer per jaar tussen de standaardtijd en zomertijd. Direct na de wisselingen slapen mensen slechter; vooral direct na de wisseling naar de zomertijd slapen mensen korter. Ook zijn er gezondheidseffecten te zien na de wisselingen. Zo komen er meer hartinfarcten voor direct na de wisseling naar de zomertijd. Zulke directe effecten treden niet meer op bij een vaste tijdinstelling voor het hele jaar.

Vooral zonlicht heeft invloed op het bioritme van de mens – het moment waarop we ’s ochtends wakker worden en ’s avonds slaperig. Het is voor de volksgezondheid dan ook het beste om een tijd in te stellen die aansluit op het natuurlijke dag- en nachtritme op aarde. Dat betekent een instelling waarbij de zon vroeg opkomt, wat het geval is bij de standaardtijd. Wanneer we het hele jaar door zomertijd instellen, is dat voor de gezondheid minder gunstig dan het hele jaar door standaardtijd. Dit blijkt uit studies naar slaap- en gezondheidsaspecten, zoals slaapduur en -kwaliteit, overgewicht, het aantal mensen met kanker, en de levensverwachting in het algemeen.

Voor de volksgezondheid zou het zelfs nog beter zijn als Nederland de tijd rond de nulmeridiaan in Greenwich (Engeland) het hele jaar door instelt; dat is 1 uur vroeger dan onze standaardtijd. De huidige standaardtijd voor Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog wettelijk ingesteld, hoewel het geografisch gezien in de zone van de nulmeridiaan ligt.

Dit literatuuronderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. De studies waarop deze conclusies zijn gebaseerd, gaan over andere landen dan Nederland.

Kernwoorden: zomertijd, wintertijd, standaardtijd, gezondheid, slaap

https://www.rivm.nl/publicaties/standaardtijd-zomertijd-en-gezondheid-literatuuronderzoek-naar-gezondheidseffecten-van

 

Het is zeer belangrijk om steeds opnieuw informatie over het wisselen van de wintertijd naar de zomertijd onder de aandacht te brengen en steeds meer mensen te informeren.

Open het menu en maak een keuze.

of lees verder:

Universiteit Nederland: Chronobioloog Dr. Marijke Gordijn (RU Groningen)